Tájékoztató Szociális Tűzifáról

Kategória: Hirdetmények

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 77 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről. Ennek alapján

szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

 1. aktív korúak ellátására, vagy
 2. időskorúak ellátására, vagy
 3. települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – vagy
 4. azon szülő, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy
 5. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 6. 2 vagy annál több gyermeket nevelő egyedülálló szülő, vagy
 7. 60 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71. 250,- Forint).

A szociális tűzifára vonatkozó kérelmet a hátoldalon lévő kérelemnek a kitöltését követően a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Kaposszerdahelyi Kirendeltségéhez személyesen, valamennyi melléklettel, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani

2018. december 1. napjától 2018. december 15. napjáig.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2018. január 15. napjáig. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő kérelmezők közül a jövedelmi helyzet alapján részesülnek majd támogatásban.

A jogosultsági feltételeket a BM pályázati kiírás határozta meg, továbbá az is meghatározásra került, hogy egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be a hátoldalon található kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 77 m3 szociális tűzifa elosztására van a Képviselő-testületnek lehetősége.

Kaposszerdahely, 2018. november 26.

Tisztelettel:

                                                                                                          Prépost László          P.H.

                                                                                                          polgármester

 

KÉRELEM szociális tűzifa igénylésére

(benyújtható 2018. december 1-15. napja között)

1. A kérelmező adatai:

Név: ...................................................................................................................................

Születési név: ......................................................................................................................

Anyja neve:..........................................................................................................................

Születési hely és idő:............................................................................................................

Lakóhely:.............................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...............................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ):..........................................................................

Telefonszám:........................................................................................................................

                    

2. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult (több lehetőség is jelölhető):

 • aktív korúak ellátására
 • időskorúak járadékára
 • települési támogatás – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
 • azon szülő, akinek családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek
 • 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • 2 vagy annál több gyermeket nevelő egyedülálló szülő
 • rokkantsági ellátásra jogosult, 60 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71.250,-)

 

3. A kérelem benyújtásának indokolása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. A kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók személyes és jövedelmi adatai

 

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ

szám

Hozzátartozói minőség

Havi nettó jövedelem

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Csatolandó mellékletek:

 • igazolás a 2. pontban feltüntetett ellátásról:
 • aktív korúak ellátásáról szóló határozat, hatósági bizonyítvány
 • időskorúak járadékáról szóló határozat, hatósági bizonyítvány
 • települési támogatás (Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal)
 • 3 vagy annál több gyermek neveléséről hatósági bizonyítvány (családi pótlékról hatósági bizonyítvány)
 • egyedülállóság igazolás
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és halmozottan hátrányos helyzet (Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal)
 • rokkantsági ellátásról szóló határozat, hatósági bizonyítvány, 60 éven felüli nyugdíjas 71.250 Ft alatti egy főre jutó jövedelemmel (2018. januárjában kapott „zöld” nyugdíj összeget megállapító igazolás, vagy jövedelemigazolás)
 • igazolás az 4. pontban feltüntetett jövedelmekről

 

Kaposszerdahely, 20..…………………..

                                                                                                        ..............................................

                                                                                                                 kérelmező aláírása