Tájékoztatás ellátásról

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

A Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ ezúton tájékoztatja Önt, hogy az intézmény feladatai közé a következő alapellátási formák tartoznak:

 

1.Szociális étkezés:

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elvitelének lehetővé tételével,

c) lakásra szállításával.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára – a népkonyha kivételével – az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

 

Az étkeztetés keretében azoknak a 18 éven felüli rászorultaknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a.)jövedelmi, vagyoni helyzetük

b.)koruk

c.)egészségi állapotuk

d.)fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

e.) szenvedélybetegségük, vagy

f.)hajléktalanságuk miatt.

 

Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

Étkezésre jogosult e rendelet szerint:

a)az a 65. év alatti személy, aki

aa) korhatár előtti ellátásban,

ab) rehabilitációs- , rokkantsági ellátásban,

ac) fogyatékossági támogatásban,

ad) aktív korúak ellátásában részesül, és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna;

b) az a 65. év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.

 c) Hajléktalan személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás, és egészségi állapota miatt a népkonyhát nem tudja igénybe venni.

 

Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki:

 a) mozgásában korlátozott,

b) krónikus vagy akut betegségben szenved,

c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,

d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

A szociális étkezés térítési díját a helyi rendelet szabályozza!

2. Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

a) saját környezetében,

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás

a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,

b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás

szolgáltatási elemet biztosít.

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

 

Házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Ennek alapján biztosítható a házi segítségnyújtás napi gondozásra fordítható ideje.

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés keretében (0 fokozat : 0-19 pontig)

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

–    mosás

–    vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–    mosogatás

–    ruhajavítás

–    közkútról, fúrtkútról vízhordás

–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt

–    kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében: (I.-III. fokozat: 20-56 pontig)

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

–    információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

–    családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

–    az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

–    ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

–    mosdatás

–    fürdetés

–    öltöztetés

–    ágyazás, ágyneműcsere

–    inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

–    haj, arcszőrzet ápolás

–    száj, fog és protézis ápolása

–    körömápolás, bőrápolás

–    folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–    mozgatás ágyban

–    decubitus megelőzés

–    felületi sebkezelés

–    sztómazsák cseréje

–    gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

–    vérnyomás és vércukor mérése

–    hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

–    a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Az ellátás térítésmentes!

 

 

3. Idősek nappali ellátása

A nappali ellátást biztosító intézmény

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

A Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja nyugdíjas korú személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Nappali ellátásra jogosult e rendelet szerint: a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Az ellátás térítésmentes!

A programokhoz való hozzájárulási költségek vannak!

 

Telefon:  82/ 484-021       

e-mail: gondkozpszerdahely@gmail.com