Parlagfű elleni védekezés

Kategória: Hirdetmények

 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a parlagfű elleni védekezés aktualitására.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályának szakvéleménye az irányadó.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor – a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan - közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (221/2008. Korm. rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.

Bírság kiszabására belterület esetében a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (továbbiakban: kormányhivatal) jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult kormányhivatalnak.

A Tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben (194/2008. Korm. rendelet) foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

Kemenszky Kinga jegyző